Παίξε και αντιστοίχισε παροιμίες

Άδικη χαρά,
Εκύλισε ο τέντζερης
Η καρδιά
Θα το βρει η
Όποιος αδικεί φτωχό,
δίκαιη λύπη.
κ` εβρήκε το καπάκι.
βαστάει τα γόνατα.
τάβλα το καρφί της
ζήτουλας θα πεθάνει.